Danh sách ngành nghề nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận

Danh mục ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường và ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện.
L. BẰNG
23, Tháng 11, 2020 | 06:47

Danh mục ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường và ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến việc ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo Nghị định này là Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra Danh mục hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài và nguyên tắc, thủ tục áp dụng Danh mục này.

Theo đó, Danh mục ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường (15 ngành nghề) và  ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện (51 ngành nghề).

Trong đó: Danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường, gồm các ngành, nghề mà pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế về đầu tư không cho phép nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh; các ngành, nghề có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh; và các ngành, nghề độc quyền nhà nước.

Danh mục ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện gồm những ngành, nghề mà điều ước quốc tế về đầu tư và pháp luật Việt Nam có quy định phân biệt đối xử về điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

4

Danh sách 15 ngành nghề nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận

Dự thảo Nghị định quy định cụ thể về việc áp dụng ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo nguyên tắc (chọn – bỏ) quy định tại Điều 9 Luật Đầu tư. Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng điều kiện tiếp cận thị trường như quy định đối với nhà đầu tư trong nước, trừ trường hợp thuộc Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường.

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng điều chỉnh của điều ước quốc tế mà điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư đó theo điều ước quốc tế về đầu tư hoặc pháp luật Việt Nam có quy định thuận lợi hơn thì nhà đầu tư được áp dụng điều kiện tiếp cận thị trường theo điều ước quốc tế đó.

Đối với những ngành, nghề mà Việt Nam chưa cam kết về đối xử quốc gia theo Điều ước quốc tế về đầu tư và pháp luật Việt Nam không có quy định về phân biệt đối xử đối với nhà đầu tư nước ngoài thì nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng điều kiện tiếp cận thị trường như quy định đối với nhà đầu tư trong nước.

Nhà đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng áp dụng của các điều ước quốc tế về đầu tư có quy định khác nhau về điều kiện tiếp cận thị trường đối với một ngành, nghề quy định tại Danh mục thì được quyền lựa chọn áp dụng điều kiện theo một trong các điều ước đó, trừ trường hợp các điều ước quốc tế có liên quan có quy định khác. Trường hợp đã lựa chọn áp dụng điều kiện tiếp cận thị trường theo một điều ước quốc tế về đầu tư thì nhà đầu tư nước ngoài thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của điều ước quốc tế đó.

(Theo Vietnamnet)

Bình luận
Sàn
VN-Index
1.166,78 +2,57 / +0,22%
Lúc 24/01/2021 11:59:23
Cao nhất
18/01/2021
1190,33
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 379
KLGD: 758.315.840
GTGD: 16,02 triệu
Sàn
HNX-Index
240,11 -0,16 / -0,07%
Lúc 24/01/2021 11:59:23
Cao nhất
22/01/2021
233,82
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 185
KLGD: 152.024.664
GTGD: 2,11 triệu
Sàn
UPCOM-Index
77,60 +0,14 / +0,18%
Lúc 24/01/2021 11:59:23
Cao nhất
18/01/2021
78,35
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 313
KLGD: 105.308.429
GTGD: 1,01 triệu

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ