'Kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền'

Đây là 1 trong 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ và Ban Công tác ĐBQH trong 6 tháng cuối năm nhằm chuẩn bị tốt công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng, nhân sự giới thiệu ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.
MY ANH
02, Tháng 07, 2020 | 09:10

Đây là 1 trong 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ và Ban Công tác ĐBQH trong 6 tháng cuối năm nhằm chuẩn bị tốt công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng, nhân sự giới thiệu ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

AChinh

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ngày 1/7, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ và Ban Công tác đại biểu Quốc hội tổ chức “Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020”.

Đây là lần đầu tiên ba cơ quan đồng tổ chức hội nghị sơ kết chung nhằm đánh giá kết quả công tác từ đầu năm đến nay; đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch đã đề ra trong năm 2020 mà trọng tâm là chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng, nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với tinh thần không để sót những người có đức, có tài, nhưng cũng không để lọt những người không xứng đáng vào cơ quan lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp.

BanTochucTrunguong

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Bên cạnh một số kết quả nổi bật đã đạt được từ đầu năm, trong 6 tháng cuối năm 2020, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu Quốc hội và 3 cơ quan ở các cấp sẽ phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả để tập trung tham mưu, thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, tham mưu và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 35, Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị, Kết luận 75 của Ban Chấp hành Trung ương, các văn bản liên quan về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV và giao ban thường kỳ của Chính phủ những nội dung có liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và các đảng bộ trực thuộc Trung ương chuẩn bị tốt các văn kiện đại hội, nhất là về công tác nhân sự, bảo đảm chất lượng, góp phần chuẩn bị báo cáo Bộ Chính trị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Thứ hai, tích cực tham mưu chuẩn bị nội dung phục vụ các hội nghị Trung ương từ nay đến cuối nhiệm kỳ Đại hội XII, nhất là công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng và kỳ họp 10 Quốc hội khóa XIV.

Thứ ba, tham mưu tổ chức thành công đại hội đảng cấp trên cơ sở và đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thứ tư, tổ chức thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng và chế độ chính sách đối với cán bộ thôi tái cử cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP và Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 20/12/2019.

Thứ năm, tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện xây dựng thể chế, chính sách, Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các đề tài, đề án, nhiệm vụ được giao, trọng tâm là các nội dung báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

Thứ sáu, tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết, quy định Trung ương 4, 6, 7, 8 khóa XII của Đảng gắn với công tác nhân sự đại hội đảng và nhân sự đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

Thứ bẩy, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là đối với công tác chuẩn bị nhân sự của các cấp ủy, tổ chức Đảng, Nhà nước gắn với Đại hội XIII và bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Thứ tám, triển khai thực hiện tốt Kế hoạch tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là đại hội đảng bộ các cấp gắn với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020. Tiếp tục tuyên truyền về các quy định của Đảng và của pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Thứ chín, tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học góp phần phục vụ có hiệu quả đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc, nhất là về công tác tổ chức, cán bộ.

Thứ mười, triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định 205 của Bộ Chính trị; không chạy chức, chạy quyền cũng như không bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền, kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới chấm dứt tình trạng “chạy chức”, “chạy quyền”, nhất là trong việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp, đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bình luận
Sàn
VN-Index
844,30 +1,10 / +0,13%
Lúc 11/08/2020 09:59:13
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 74.237.694
GTGD: 1,15 triệu
Sàn
HNX-Index
115,10 +1,46 / +1,28%
Lúc 11/08/2020 09:59:13
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 20.645.825
GTGD: 287.204,00
Sàn
UPCOM-Index
56,45 +0,15 / +0,27%
Lúc 11/08/2020 09:59:13
Cao nhất
28/08/2019
57,91
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 10.527.991
GTGD: 122.106,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ