Hàng loạt sai sót tại Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Cần Giờ

Nhàđầutư
Kết luận của Thanh tra TP.HCM đã chỉ ra hàng loạt tồn tại, thiếu sót liên quan đến việc quản lý và sử dụng đất rừng phòng hộ của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Cần Giờ (BQLRPH) từ năm 2016-2017.
CHU KÝ
10, Tháng 11, 2019 | 13:15

Nhàđầutư
Kết luận của Thanh tra TP.HCM đã chỉ ra hàng loạt tồn tại, thiếu sót liên quan đến việc quản lý và sử dụng đất rừng phòng hộ của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Cần Giờ (BQLRPH) từ năm 2016-2017.

Cụ thể, BQLRPH chưa thực hiện việc nghiên cứu về "quá tuổi thành thục" (tuổi lão hoá) của các loài cây đặc trưng của Rừng phòng hộ huyện Cần Giờ để có kế hoạch phát triển, đảm bảo độ phủ xanh của Rừng phòng hộ huyện Cần Giờ đảm bảo rừng đạt chất lượng, phát triển bền vững.

Đơn vị này cũng thực hiện việc trồng và chăm sóc rừng nhưng không thực hiện công tác tỉa thưa để đảm bảo mật độ cây theo quy định, đảm bảo rừng đạt chất lượng, phát triển bền vững; việc lập hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng còn thiếu sót.

Việc giao khoán bảo vệ rừng cho các tổ chức, đơn vị, hộ gia đình chưa cân đối giữa diện tích được giao và lao động giữa rừng, dẫn đến lực lượng bảo vệ rừng không đảm bảo quân số theo định mức quy định; trách nhiệm thuộc về Trưởng ban, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch và Trưởng phòng Quản lý phát triển tài nguyên BQLRPH.

Liên quan đến việc quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động cho BQLRPH, kết luận của Thanh tra cũng chỉ rõ việc UBND huyện Cần Giờ cấp còn thiếu sót, không giao dự án toán thu làm tăng kinh phí ngân sách cấp cho hoạt động của BQLRPH.

Trách nhiệm này thuộc về Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ và Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch huyện Cần Giờ.

gsgg

 

Bên cạnh đó, về việc quản lý, sử dụng kinh phí, BQLRPH không lập dự toán thu trình UBND huyện Cần Giờ xem xét phê duyệt, làm tăng kinh phí ngân sách; công tác kế toán của BQLRPH không ghi sổ chi tiết theo các chứng từ kế toán và nội dung phát sinh thu, chi trong năm là thực hiện chưa đúng quy định;

Hoạt động khu du lịch sinh thái Dần Xây là hoạt động dịch vụ khai thác cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật phục vụ công tác truyền thông, giáo dục môi trường và du lichij sinh thái nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; không thực hiện trích nguồn kinh phí cải cách tiền lương năm, trích khấu hao tài sản không đúng tỷ lệ quy định, hoạch toán tríc khấu hao tài sản không đúng tài khoản.

Trác nhiệm thuộc về Trưởng ban, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch và Trường phòng Quản lý phát triển tài nguyên (BQLRPH).

Ngoài ra, đối với các dự án do UBND TP.HCM giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, cụ thể: việc chi trả tiền công khoán bảo vệ rừng phòng hộ (chi phí thường xuyên) 200.000 đồng/ha/năm thông qua việc lập dự án phát sinh thêm chi phí tư vấn và các chi phí khác đã gây lãng phí ngân sách.

Theo đó, trách nhiệm này thuộc về giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch huyện Cần Giờ và Trường Ban quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ.

Qua những kết luận nêu trên, Thanh tra TP.HCM kiến nghị và được Chủ tịch UBND TP chỉ đạo giao Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân theo phân cấp quản lý cán bộ về các thiếu sót, khuyết điểm theo kết luận thanh tra. 

Cùng với đó khẩn trương chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát chặt chẽ: lập kế hoạch, quy hoạch phát triển Rừng phòng hộ huyện Cần Giờ theo đúng quy định và phù hợp với điều kiện tự nhiên; giao dự toán thu khi lập dự toán giao kinh phí hoạt động cho Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Cần Giờ;

Đồng thời xem xét, chỉ đạo đối với hoạt động Khu du lịch sinh thái Dần Xây theo đúng trình tự thủ tục và quy định của pháp luật; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở tài nguyên và Môi trường thống nhát xác định các chỉ tiêu đất phù hợp với chỉ tiêu của từng ngành nhưng đảm bảo tính đồng bộ về số liệu, làm cơ sở quản lý, kiểm tra, báo cáo, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phù hợp với hiện trạng;

Cũng như chỉ đạo xử lý đối với các trường hợp sang nhượng trái phép quyền khai thác thuỷ, hải sản trong khu vực đất rừng phòng hộ; có biện pháp quản lý chặt chẽ, nghiêm cấm hành vi phá rừng, chặt cây trái phép; kiên quyết xử lý nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm.

Đối với BQLRPH phải Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân theo phân cấp quản lý cán bộ về các thiếu sót, khuyết điểm theo kết luận thanh tra. 

Khẩn trương chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát chặt chẽ: lập kế hoạch, quy hoạch phát triển Rừng phòng hộ huyện Cần Giờ theo đúng quy định và phù hợp với điều kiện tự nhiên; thực hiện việc đầu tư, khai thác đối với hoạt động Khu du lịch sinh thái Dần xây theo đúng trình tự thủ tục và quy định của pháp luật;

Bên cạnh đó, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở tài nguyên và Môi trường thống nhát xác định các chỉ tiêu đất phù hợp với chỉ tiêu của các ngành liên quan nhưng đảm bảo tính đồng bộ về số liệ; chấn chỉnh công tác lập hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng theo đúng quy định kiện toàn tổ chức hoạt động của các phân khu đảm bảo quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng chức năng (UBND các xã, thị trấn, Hạt kiểm lâm, Đồn biên phòng, Ban chỉ huy quân sự, Công an, Lực lượng Thanh niên xung phong); tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với lao động giữ rừng của các tổ chức, đơn vị, hộ gia đình nhận khoán bảo vệ rừng phù hợp với diện tích từng được giao; chán chỉnh công tác kế toán theo nội dung kết luận thanh tra.

Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tham mưu, đề xuất trình UBND thành phố phương án kiện toàn cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Cần Giờ nói riêng và công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc, phát triển rừng trên đại bàn TP nói chung, theo hướng tinh gọn, hiệu quả và phụ hợp quy định pháp luật.

sfsf

Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ còn gọi là Rừng Sác thuộc Rừng phòng hộ huyện Cần Giờ.

Nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh Quy định về khoán bảo vệ (diện tích, đơn giá) khoanh nuôi, tái sinh và trồng rừng, quy định về quản lý các hoạt động sản xuất dưới tán rừng phù hợp với thực tế địa phương và đúng quy định pháp luật.

Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp lâm sinh chuyển hóa rừng (tỉa thưa, đa dạng hoá,...) để tăng chất lượng từng và giá trị hệ sinh thái rừng ngập mặn, góp phần phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn (tổ chức hội thảo khoa học, mời các chuyên gia, nhà khoa học có uy tín, kinh nghiệm tham dự, khảo sát thực tế,...).

Nghiên cứu, rà soát, xem xét đối với việc lập đề án công nhận rừng Cần Giờ là khu Ramsar theo chỉ đạo của Bộ tài nguyên và Môi trường và kiểm tra điều kiện phù hợp để đề xuất công nhận Rừng phòng hộ huyện Cần Giờ thành Vườn Quốc gia đất ngập nước Cần Giờ theo quy định.

Chủ trì phối hợp vớ Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Cần Giờ thống nhất xác định các chỉ tiêu của từng ngành nhưng đảm bảo tính đồng bộ về số liệu, đề xuất UBND TP.HCM và các Bộ, ngành Trung ương xem xét, phê duyệt.

Ngoài ra, thực hiện phê duyệt dự toán năm 2019, 2020 đối với dự án chăm sóc, bảo vệ Rừng phòng hộ huyện Cần giờ giai đoạn 2016-2020 theo hướng rà soát, cấn trừ các khoản chi phí tư vấn và các chi phí khác, làm cơ sở BQLRPH điều chỉnh hợp đồng, tránh lãng phí ngân sách Nhà nước….

Rừng phòng hộ Cần Giờ đóng vai trò quan trọng trong phòng chống thiên tai, là lá phổi xanh điều hòa thời tiết cho TP.HCM và được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2000. Tuy nhiên, tình trạng khai thác quá mức nguồn nguyên thiên nhiên và việc quy hoạch sử dụng đất chưa hợp lý đang là những nguy cơ đe dọa hệ sinh thái Rừng phòng hộ Cần Giờ.

Trước vấn đề này, ngày 17/8/2018 Chánh Thanh tra thành phố ban hành Quyết định số 209/QĐ-TTTP về thanh tra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Cần Giờ (thuộc UBND huyện Cần Giờ) thông báo kết luận thanh tra trong việc quản lý và sử dụng đất Rừng phòng hộ huyện Cần Giờ.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
847,61 +5,23 / +0,62%
Lúc 04/07/2020 15:59:04
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 203.001.178
GTGD: 3,56 triệu
Sàn
HNX-Index
111,68 +0,07 / +0,06%
Lúc 04/07/2020 15:59:04
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 31.519.788
GTGD: 346.452,00
Sàn
UPCOM-Index
56,26 +0,37 / +0,66%
Lúc 04/07/2020 15:59:04
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 31.515.169
GTGD: 332.908,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ