5 cơ sở khám chữa bệnh tại TP.HCM vướng sai phạm về mua sắm trang thiết bị và đấu thầu thuốc

Nhàđầutư
Thanh tra TP.HCM đã chỉ ra nhiều sai phạm về thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, mua sắm trang thiết bị và đấu thầu thuốc chữa bệnh tại bệnh viện Ung Bướu, Nhân dân Gia Định, Nhi Đồng 1, Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn, Công ty TNHH Trung tâm Y khoa Phước An.
NGUYÊN VŨ
11, Tháng 12, 2020 | 09:25

Nhàđầutư
Thanh tra TP.HCM đã chỉ ra nhiều sai phạm về thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, mua sắm trang thiết bị và đấu thầu thuốc chữa bệnh tại bệnh viện Ung Bướu, Nhân dân Gia Định, Nhi Đồng 1, Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn, Công ty TNHH Trung tâm Y khoa Phước An.

Thanh tra TP.HCM vừa công bố kết luận về việc quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế (BHYT), mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế và đấu thầu thuốc chữa bệnh. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2014 - 30/9/2019.

Theo đó, Thanh tra thành phố đã chỉ ra nhiều sai phạm về thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), mua sắm trang thiết bị và đấu thầu thuốc chữa bệnh tại bệnh viện Ung Bướu, bệnh viện Nhân dân Gia Định, bệnh viện Nhi Đồng 1, Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn, Công ty TNHH Trung tâm Y khoa Phước An.

Về thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT

Bệnh viện Ung Bướu, bệnh viện Nhân dân Gia Định, bệnh viện Nhi Đồng 1, Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn, Công ty TNHH Trung tâm Y khoa Phước An có sai sót trong việc thực hiện hồ sơ chẩn đoán dịch vụ kỹ thuật dẫn đến thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT chưa đúng với tổng số tiền 28,2 triệu đồng. Trong đó, bệnh viện Ung Bướu với số tiền là 4,5 triệu, bệnh viện Nhân dân Gia định  là 17, 88 triệu đồng, bệnh viện Nhi Đồng 1 là 2,52 triệu đồng, Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn là 2,25 triệu đồng, Công ty TNHH Trung tâm Y khoa Phước An sô tiền 1,05 triệu đồng.

130286578_145603806996260_8604344183464037487_n

Bệnh viện Ung Bướu là một trong 5 cơ sở khám chữa bệnh vướng nhiều sai phạm trong việc mua sắm trang thiết bị và đấu thầu thuốc chữa bệnh. Ảnh: Doanh nghiệp & Đầu tư

Việc sử dụng thuốc trong hoạt động khám, chữa bệnh đề nghị thanh toán BHYT từ năm 2014 đến quý II/2019 tại 5 đơn vị có sai sót về giá thuốc với tổng số tiền là 2,65 tỷ đồng. Trong đó, bệnh viện Ung Bướu với số tiền là 1,13 tỷ đồng, bệnh viện Nhân dân Gia định là 248 triệu đồng, bệnh viện Nhi Đồng 1 là 424 triệu đồng, Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn là 728,56 triệu đồng, Công ty TNHH Trung tâm Y khoa Phước An là 120,42 triệu đồng.

Theo Thanh tra TP.HCM, các sai sót nêu trên, trách nhiệm thuộc về Giám đốc bệnh viện Ung Bướu, Giám đốc bệnh viện Nhân dân Gia Định, Giám đốc bệnh viện Nhi Đồng 1, Giám đốc Công ty CP bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Trung tâm Y khoa Phước An và Trưởng các khoa, phòng có liên quan.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Ung Bướu đã không xây dựng danh mục vật tư y tế đối với 23 mặt hàng gửi BHXH thành phố để làm cơ sở thanh toán chi phí vật tư y tế từ nguồn quỹ BHYT cho các bệnh nhân khám chữa bệnh có tham gia BHYT là chưa đúng quy định tại Thông tư số 07/2013/TT- BYT và Thông tư số 04/2017/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT.

Ngoài ra, một số thuốc thanh toán BHYT, bệnh viện Ưng Bướu thực hiện mua sắm theo giá thuốc của bệnh viện Chợ Rẫy, giá thuốc mua sắm theo các đợt năm 2011, 2012, 2013 với số lượng 109 mặt hàng thuốc, tổng số tiền là 28,662 tỷ đồng. Do đó, về hình thức mua sắm thuốc chưa đúng quy định Luật Đấu thầu năm 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ

Các sai sót này thuộc trách nhiệm của Giám đốc bệnh viện Ung Bướu, Trưởng phòng Vật tư thiết bị y tế, Trưởng khoa Dược của bệnh viện.

Ngày 4/8/2020, BHXH thành phố có văn bản số 358/BHXH-GĐ1 về báo cáo việc thực hiện Kết luận thanh tra số 05/KL-TTTP- P3 ngày 13/5/2020 của Chánh Thanh tra thành phố, cơ quan BHXH đã xử lý, thu hồi chi phí ngoài phạm vi BHYT trong quyết toán quý II/2020 đối với 5 cơ sở khám chữa bệnh, với số tiền 2,675 tỷ đồng và rà soát sau kết luận kiểm tra của bệnh viện Ung Bướu số tiền 3,2 tỷ đồng.

Về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế

Đối với bệnh viện Ung Bướu, việc mua sắm trang thiết bị y tế có sai sót về trình tự thủ tục khi không ban hành quyết định thành lập bên mời thầu là chưa phù hợp quy định tại Khoản 3, Điều 74 Luật đấu thầu năm 2013.

Trong khi, việc mua sắm vật tư y tế và hóa chất, bệnh viện thực hiện 32 gói thầu mua sắm trực tiếp mà không tổ chức đấu thầu rộng rãi. Sai sót nêu trên thuộc trách nhiệm của Giám đốc bệnh viện Ung Bướu và các khoa, phòng, cá nhân có liên quan.

Đối với bệnh viện Nhân dân Gia Định, việc lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế 5 năm (giai đoạn 2011 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020), bệnh viện chỉ lập dự kiến kế hoạch đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế trong chương trình hoạt động 5 năm cua bệnh viện, chưa xây dụng thành kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế 5 năm.

Mặt khác, việc lập dự toán gói thầu vật tư y tế, từ năm 2014 - 2017, bệnh viện lập dự toán trên cơ sở áp dụng báo giá của 3 đơn vị cung cấp vật tư, sau đó tính trung bình cộng của 3 báo giá này để xác định đơn giá cho từng mặt hàng. Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 11 Thông tư số 58/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi lập và xác định giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu cần căn cứ vào ít nhất một trong các tài liệu sau: “Giá hàng hóa cần mua của ít nhất 3 đơn vị cung cấp hàng hóa khác nhau trên địa bàn để làm căn cứ xác định giá gói thầu”. Như vậy, bệnh viện cần lấy giá thấp nhất trong 3 thông báo giá để đảm bảo giá dự toán được lập là thấp nhất.

Không những vậy, bệnh viện này còn thực hiện mua sắm trực tiếp 15 gói trang thiết bị y tế mà không tổ chức đấu thầu rộng rãi là không đúng quy định của Luật Đấu thầu vì giá trị các gói thầu này không đủ điều kiện để áp dụng hình thức đấu thầu hạn chế và chỉ định thầu theo quy định tại Điều 21, Điều 22 Luật Đấu thầu năm 2013 mà phải đấu thầu rộng rãi.

Các sai sót nêu trên thuộc trách nhiệm của Giám đốc bệnh viện Nhân dân Gia Định và các khoa, phòng, cá nhân có liên quan.

Đối với bệnh viện Nhi Đồng 1, việc lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế 5 năm (giai đoạn 2011 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020), bệnh viện chưa lập thành kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế 5 năm, mới chỉ lồng ghép trong kế hoạch hoạt động 5 năm.

Ngoài ra, qua kiểm tra chọn mẫu gói thầu “Mua sắm hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla” và gói thầu “Mua sắm thiết bị chuẩn đoán hình ảnh năm 2017” có một số thiếu sót về mặt hình thức như sau:

Giám đốc bệnh viện có văn bản yêu cầu các nhà thầu tham dự bổ sung hồ sơ đề xuất kỹ thuật là chưa phù hợp theo Khoản 1, Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ vì đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, bên mời thầu chỉ được yêu cầu nhà thầu làm rõ và không được yêu cầu nhà thầu bổ sung, việc bổ sung tài liệu chỉ áp dụng đối với trường hợp chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm.

Quyết định số 785/QĐ-BVNĐ1 ngày 16/9/2014 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu “Mua sắm vật tư tiêu hao năm 2014 - Đợt 2” không thể hiện hình thức lựa chọn nhà thầu là không phù hợp quy định tại Khoản 4, Điều 9 Thông tư số 68/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Các sai sót nêu trên thuộc trách nhiệm của Giám đốc bệnh viện Nhi Đồng 1 và các khoa, phòng, cá nhân có liên quan.

Qua thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế nêu trên, cho thấy cả 3 bệnh viện đều sai trong việc áp dụng hình thức đấu thầu thực hiện mua sắm trực tiếp vật tư y tế. Do đó, các đơn vị (bệnh viện) cần phải lập kế hoạch, dự toán các gói thầu mua sắm vật tư y tế đảm bảo đáp úng nhu cầu khám chữa bệnh của bệnh viện để tổ chức đâu thầu rộng rãi tất cả các gói thầu.

Riêng đối với trường hợp bệnh viện Nhân dân Gia Định mua sắm trực tiếp 15 gói thầu thiết bị y tế, Thanh tra thành phố kiến nghị UBND thành phố giao Giám đốc Sở Y tế khảo sát tất cả các bệnh viện công lập trực thuộc Sở Y tế còn lại để tiến hành thanh tra đối với đơn vị có thực hiện mua sắm trực tiếp trang thiết bị y tế.

Đồng thời, với nội dung liên doanh, liên kết mua sắm, sử dụng trang thiết bị y tế, do hạn chế về thời gian nên Thanh tra thành phố ghi nhận tình hình, số liệu tại từng bệnh viện và kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Y tế tiến hành thanh tra nội dung này.

Nhiều vi phạm trong đấu thầu thuốc chữa bệnh

Theo Thanh tra thành phố, Sở Y tế đã chậm trễ trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2018 - 2019 tại Bệnh viện Ung Bướu.

Tại bệnh viện Ung Bướu, đơn vị này không phạt vi phạm hợp đồng đối với các công ty không cung cấp thuốc theo kết quả lựa chọn nhà thầu; không thực hiện đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2016, không thông báo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật năm 2016; không đăng tải thông tin mua sắm trực tiếp trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Bệnh viện Nhi Đồng 1 chưa chủ động trong công tác trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chờ văn bản hướng dẫn của Sở Y tế để tiến hành nộp tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc chữa bệnh là thực hiện chưa đúng quy định tại Khoản 1, Điều 7 Thông tư số 11/2016/TT-BYT của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, bệnh viện Ung Bướu, bệnh viện Nhân dân Gia Định và bệnh viện Nhi Đồng 1 không thực hiện hủy thầu đối với các mặt hàng thuốc không lựa chọn được nhà thầu là chưa đúng quy định tại Khoản 3, Điều 35 Thông tư số 11/2016/TT-BYT của Bộ Y tế.

Các sai sót nêu trên có trách nhiệm của Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc và Trưởng khoa Dược, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán các bệnh viện Ung Bướu, bệnh viện Nhi Đồng 1, bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Bình luận
Mã ngoại tệ Tên ngoại tệ Tỷ giá mua Tỷ giá bán
    Tiền mặt Chuyển khoản Chuyển khoản
USD ĐÔ LA MỸ 23,090.00 23,110.00 23,260.00
AUD ĐÔ LA ÚC 16,538.00 16,646.00 17,020.00
CAD ĐÔ CANADA 17,380.00 17,485.00 17,806.00
CHF FRANCE THỤY SĨ - 25,165.00 -
DKK KRONE ĐAN MẠCH - - -
EUR EURO 27,070.00 27,179.00 27,678.00
GBP BẢNG ANH - 30,246.00 -
HKD ĐÔ HONGKONG - 2,963.00 -
INR RUPI ẤN ĐỘ - - -
JPY YÊN NHẬT 218.44 219.54 223.57
KRW WON HÀN QUỐC - - -
KWD KUWAITI DINAR - - -
MYR RINGGIT MÃ LAY - - -
NOK KRONE NA UY - - -
RUB RÚP NGA - - -
SAR SAUDI RIAL - - -
SEK KRONE THỤY ĐIỂN - - -
SGD ĐÔ SINGAPORE 16,927.00 17,038.00 17,350.00
THB BẠT THÁI LAN - 761.00 -

Nguồn: ACB Bank

Điều chỉnh kích thước chữ