Mở rộng diện bao phủ, phát triển đối tượng tham gia và nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách BHXH, BHTN

Nhàđầutư
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Kế hoạch Phát triển lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2020 (Công văn số 2653/LĐTBXH-KHTC ngày 03/07/2019).
CÔNG THÀNH
12, Tháng 04, 2019 | 11:20

Nhàđầutư
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Kế hoạch Phát triển lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2020 (Công văn số 2653/LĐTBXH-KHTC ngày 03/07/2019).

tai nan lao dong

Mở rộng diện bao phủ, phát triển đối tượng tham gia và nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách BHXH, BHTN

Theo đó, triển khai các giải pháp đồng bộ để mở rộng diện bao phủ, phát triển đối tượng tham gia và nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách BHXH, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là 1 trong 13 định hướng quan trọng.

Cụ thể, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/06/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tập trung xây dựng kế hoạch phát triển các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2020 căn cứ kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch 05 năm 2016 – 2020 tính đến nay.

Việc xây dựng phải được triển khai đảm bảo tính đồng bộ, hệ thống và có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và các ngành, các cấp; bảo đảm tính công khai, minh bạch và công bằng trong xây dựng kế hoạch và phân bổ nguồn lực, ngân sách; đảm bảo tiến độ, thời gian và biểu mẫu quy định; phấn đấu với quyết tâm cao nhất hoàn thành thắng lợi kế hoạch 05 năm 2016 – 2020.

Trong 13 định hướng nhiệm vụ phát triển các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội tại Kế hoạch Phát triển lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2020, về BHXH, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu tích cực triển khai thực hiện 02 Nghị quyết Trung ương 7 Khóa XII (Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/05/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách BHXH).

Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, quan hệ lao động, tiền lương. Chủ động theo dõi, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời các tranh chấp lao động nhằm giảm thiểu các vụ đình công, lãn công của người lao động.

Triển khai các giải pháp đồng bộ để mở rộng diện bao phủ, phát triển đối tượng tham gia và nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách BHXH, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động; ngăn chặn và giảm tần suất tai nạn lao động chết người trong một số lĩnh vực có nguy cơ cao; khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, người lao động tham gia cải thiện điều kiện và môi trường lao động giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Làm tốt công tác quản lý, cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đóng BHXH; các hành vi tiêu cực, gian lận để hưởng chế độ, trục lợi BHXH, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện các giải pháp hoàn thiện, phát triển thị trường lao động (chú trọng công tác hướng nghiệp, dự báo, ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối cung - cầu nhân lực trong cả nước, khu vực và gắn với thị trường lao động quốc tế, khu vực ASEAN, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống tổ chức dịch vụ việc làm, triển khai có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án, giải pháp hỗ trợ tạo việc làm trong nước và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho nhóm lao động yếu thế, nhất là lao động thuộc hộ nghèo, người khuyết tật, lao động là người dân tộc thiểu số, thanh niên nông thôn...).

Tiếp tục thực hiện các giải pháp đột phá mạnh mẽ, phát triển và đổi mới giáo dục nghề nghiệp gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu thị trường lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 14/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác người có công với cách mạng, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đã ban hành cho đối tượng người có công, tiếp tục rà soát, giải quyết hiệu quả chính sách hỗ trợ người có công, bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai phạm...

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả và phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu đề ra trong các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về giảm nghèo bền vững đến năm 2020; tổ chức thực hiện hiệu quả, kịp thời các chính sách trợ giúp thường xuyên và đột xuất đối với các đối tượng yếu thế trong xã hội, chú trọng công tác chăm sóc, phát huy người cao tuổi, chăm sóc người khuyết tật.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 20/CT-TW ngày 05/11/2015 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; thực hiện tốt các chính sách thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; bảo đảm bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn nghiện hút ma tuý; hoàn thiện hệ thống pháp luật về cai nghiện ma túy, phòng, chống mại dâm; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, tập trung thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, trục lợi chính sách; xử lý dứt điểm, làm chuyển biến rõ nét những vấn đề xã hội còn bức xúc, cử tri và Đại biểu Quốc hội quan tâm.

Triển khai các thỏa thuận quốc tế đã ký kết và tăng cường vận động, thu hút nguồn lực, kinh nghiệm quốc tế phục vụ việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách An sinh xã hội; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền theo hướng công khai, minh bạch, kịp thời và hiệu quả, phổ biến, giải thích chính sách pháp luật về lao động, người có công và xã hội, nhằm tạo sự đồng thuận trong thực thi chính sách, pháp luật.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
864,47 +3,08 / +0,36%
Lúc 31/05/2020 14:45:20
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 318.190.600
GTGD: 4,90 triệu
Sàn
HNX-Index
109,81 +0,17 / +0,16%
Lúc 31/05/2020 14:45:20
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 197
KLGD: 52.686.267
GTGD: 489.955,00
Sàn
UPCOM-Index
55,03 +0,02 / +0,04%
Lúc 31/05/2020 14:45:20
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 305
KLGD: 26.577.867
GTGD: 323.624,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ