Xung đột nước mắm và vấn đề lợi ích nhóm

Tìm cách gây ảnh hưởng đến chính sách của chính quyền theo hướng có lợi cho mình là một xu thế tất yếu và khách quan trong nền kinh tế thị trường hiện đại.
Tháng 03, 18,2019 | 10:06
Xung đột nước mắm và vấn đề lợi ích nhóm
1 2 3 4

Nguồn: VPBS