sự kiện nổi bật của ngành Công thương - các bài viết về sự kiện nổi bật của ngành Công thương, tin tức sự kiện nổi bật của ngành Công thương

  • 9 sự kiện nổi bật của ngành Công thương trong năm 2018

    9 sự kiện nổi bật của ngành Công thương trong năm 2018

    Thông qua Luật Cạnh tranh, cắt giảm điều kiện kinh doanh, sắp xếp lại bộ máy, hoàn thành đạt và vượt mức tất cả các chỉ tiêu được giao, chính thức vận hành thương mại Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn… là những sự kiện nổi bật của ngành Công Thương năm 2018.
    Tháng 01, 16,2019 | 05:34
1
Sàn
VN-Index
861,39 +3,91 / +0,46%
Lúc 28/05/2020 15:59:16
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 322.215.391
GTGD: 7,32 triệu
Sàn
HNX-Index
109,63 +0,74 / +0,68%
Lúc 28/05/2020 15:59:16
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 39.809.077
GTGD: 464.455,00
Sàn
UPCOM-Index
55,01 +0,08 / +0,15%
Lúc 28/05/2020 15:59:16
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 13.823.724
GTGD: 221.965,00

Nguồn: VPBS