Video | 06,12,2018

Cần Thơ: Sắp xếp, kiện toàn138 ban chỉ đạo, tổ chức phối hợp liên ngành xuống còn 64 ban

Nhadautu.vn Thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19-NQ/TW về án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đến nay thành phố Cần Thơ đã cơ bản sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy 19 cơ quan chuyên môn và 3 cơ quan, tổ chức hành chính.