cách nhìn nhận của công chúng đối với kinh tế tư nhân - các bài viết về cách nhìn nhận của công chúng đối với kinh tế tư nhân, tin tức cách nhìn nhận của công chúng đối với kinh tế tư nhân

  • Kinh tế tư nhân: Biến rào cản thành động lực

    Kinh tế tư nhân: Biến rào cản thành động lực

    Để phát triển kinh tế tư nhân không chỉ là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường mà điều quan trọng đầu tiên là phải tập trung làm thay đổi nhận thức, tạo ra một cách nhìn tiến bộ, đúng đắn đối với kinh tế tư nhân cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân.
    Tháng 10, 04,2018 | 04:31

Nguồn: VPBS