Ban Kinh tế Trung ương hoàn thành nhiều đề án trong năm 2019

Nhàđầutư
Năm 2019, Ban Kinh tế Trung ương đã triển khai quyết liệt, đồng bộ và hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác và các nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, góp phần cụ thể hóa, triển khai thực hiện các quan điểm, đường lối của Đại hội XII của Đảng.
THANH HƯƠNG
17, Tháng 01, 2020 | 14:02

Nhàđầutư
Năm 2019, Ban Kinh tế Trung ương đã triển khai quyết liệt, đồng bộ và hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác và các nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, góp phần cụ thể hóa, triển khai thực hiện các quan điểm, đường lối của Đại hội XII của Đảng.

Năm 2019 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hướng đến thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra.

Đánh giá trong báo cáo tổng kết của Ban Kinh tế Trung ương cho thấy, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Ban, các nội dung công tác của Ban được tích cực triển khai. Việc tổ chức nghiên cứu, xây dựng các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư được các đơn vị, nhóm công tác chủ động thực hiện; công tác phối hợp nghiên cứu, tham vấn ý kiến chuyên gia, nhà khoa học trong quá trình xây dựng các báo cáo được thực hiện hiệu quả.

Trong năm 2019, Ban Kinh tế Trung ương đã chủ trì tham mưu, giúp Bộ Chính trị ban hành 3 nghị quyết, 3 kết luận, nâng tổng số nghị quyết, kết luận được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị ban hành do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì tham mưu, đề xuất từ năm 2016 đến nay là 13 nghị quyết, kết luận (gồm 3 nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương – chiếm 30% tổng số nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về kinh tế - xã hội và 10 nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị - chiếm 45,5% tổng số nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về kinh tế - xã hội).

Những kết quả đạt được không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 mà còn tạo các nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong dài hạn.

cac-chuyen-gia-quoc-te-noi-gi-ve-kinh-te-viet-nam1539052276

 

Ngoài triển khai các đề án được giao theo chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019, Ban Kinh tế Trung ương đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức nghiên cứu một số nội dung phục vụ công tác tổng kết, tham mưu, đề xuất của Ban về một số chủ trương, chính sách lớn của Đảng thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội gắn với tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030.

Trong năm 2020, Ban Kinh tế Trung ương sẽ tiếp tục tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng về kinh tế - xã hội, đồng thời, triển khai thực hiện tốt kế hoạch hoạt động đối ngoại nhằm đảm bảo hiệu quả và đúng chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
909,67 +6,33 / +0,70%
Lúc 25/02/2020 15:59:39
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
03/02/2020
891,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 221.123.293
GTGD: 3,88 triệu
Sàn
HNX-Index
106,63 +2,45 / +2,35%
Lúc 25/02/2020 15:59:39
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
03/02/2020
98,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 49.470.451
GTGD: 612.043,00
Sàn
UPCOM-Index
55,53 +0,30 / +0,54%
Lúc 25/02/2020 15:59:39
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
03/02/2020
53,76
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 303
KLGD: 15.012.509
GTGD: 236.262,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ